Klonarkivet

Vad är Nationella genbanken?
Nationella genbanken är en svensk institution för bevarande av vegetativt förökade trädgårdsväxter. Det är växter som för att behålla sina genetiska egenskaper måste förökas med växtdelar som exempelvis rotdelar eller sticklingar.

I Nationella genbanken bevaras äldre sorter av frukter, bär, köks- och prydnadsväxter. Samlingarna innefattar svenska lokalsorter, sorter framtagna av svenska växtförädlare samt utländska sorter med lång odlingstradition i Sverige. Växtmaterialet finns samlat i ett centralt klonarkiv i Alnarp. Säkerhetskopior finns i ett antal lokala klonarkiv fördelade över landet. De lokala klonarkiven har i uppdrag att visa och berätta om växterna för allmänheten.

De växter som ingår i Nationella genbanken har samlats in genom POM, Programmet för odlad mångfald. Det kom till på regeringens initiativ år 2000 som ett svar på Rio-konventionen om biologisk mångfald. Verksamheten är statligt finansierad.

Växter som är självpollinerande behåller sina genetiska egenskaper vid fröförökning. De nordiska länderna har en gemensam fröbank inom NordGen, Nordiskt Genresurscenter. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Nordiska ministerrådet.

Läs mera på POM:s och NordGens webbplatser: http://www.slu.se/pom
och http://www.nordgen.org